Archiv rubriky: Podcast

8. Samsára

Vítejte zpět u našeho spirituálního podkastu Hovory s guruem, místo na kterém žádná duchovní pochyba nezůstane bez rozluštění…
Dnes dáme světlo Samsáře!
Co to znamená?
Kdybychom chtěli dojit ke kořenům tohoto sanskritskeho výrazu, odkud pochází a jaký je jeho skutečný význam, najdeme mnoho různých forem a vysvětlení tohoto tajemného slova.

Říká se, že “Samsari“, znamená „proudit společně“, „projít různými stavy“, „tuláctví“.
Osoba uvězněna v Samsáře je nazývaná též „samsarí“.

Také se můžeme setkat s pochopením jejího původu, pocházejícím od slova „sengsara“, ktere znamená jednoduše utrpení.

V každém případě, vezmeme-li v úvahu všechny její aspekty, můžeme ji vystihnout jako „opakovaný koloběh zrození a smrtí“, téma o kterém už byla zmínka v několika podkastech speciálně pak ve 3. karma a 7. reinkarnace.
Je to téma, se kterým se budeme opakovaně setkávat, proto mu věnujeme vice času, abychom mohli asimilovat esenci tohoto fenoménu, který se týká všech živých bytostí.
Zatímco žijeme v dočasném materiálním světě, který je plný utrpení, znamená to že jsme podmíněni tímto bludným začarovaným kruhem. Vypadá to, že z něj není úniku, stejně jako když se potopí loď na moři a vytvoří vír, který svou silou přitáhne všechno pod svou hroznou kontrolu. Jeho moc spočívá v našem upoutání na tento svět a vše co sním souvisí: já, moje, pro mě, a tak dál. Čim víc se ztotožňujeme s „Mayou“ (iluzí tohoto života) díky falešnému ztotožňování s materií si tak podřezáváme pod sebou větev na které sedíme. Jak nám praví Pan Sri Sri Krishna v Bhagavad Gitě, kap.9.21: „…poté co si užívali obrovské požitky smyslů na nebeských planetách a vyprší odměny za jejich dobré skutky, znovu se musí navrátit na tuto planetu smrtelníků. Tak tedy ti, kteří hledají pouze uspokojení svých smyslů, ač k tomu třeba i využívají Védské principy, pouze tím dosáhnou opakovaného cyklu zrození a smrti (Samsára).“
V následujícím verši (…a prakticky v celé Bhagavad Gitě, která je vlastně tou nejlepší příručkou, jak se vymanit ze Samsáry ;), nám pak Sri Sri Bhagavan s čistou láskou Jemu tak vlastní vysvětluje, jak z tohoto začarovaného požitkářského kruhu ven…jdeme na to!

Těšíme se na vaše příspěvky, otázky a připomínky, které nám pomáhají dělat tutu službu pokaždé lépe a také na vaše hodnocení na ITunes (5 hvězdiček) které pomůže zviditelnit podkast v tomhle moři zvaném internet…Děkujeme srdečně!

hovorysguruem.cz templodekrishna.com

 

7. Reinkarnace

Vítejte opět u našeho podcastu Hovory s Guruem. Po minulém díle, ve kterém nám k naší inspiraci Swami Rajendra přiblížil něco ze svého osobního života , se znovu vrátíme k základním kamenům našeho poznání, což nám pomůže na cestě k naší dokonalosti. Dnešní podcast bude o tématu, které se týká nás všech a tím je reinkarnace. Na příkladu z Bhagavad Gity uvidíme jak můžeme chápat toto nekonečné věčné žití, které máme tu možnost vyzkoušet na vlastní kůži. Rozumět reinkarnaci znamená rozumět duši, co to je, odkud pochází a kam směřuje. K tomu abychom mohli porozumět tajům starých Védských spisů a také ostatních nauk o duchovním životě, je takřka nemyslitelné abychom nejprve neporozuměli věčnosti duše. Jedna starověká védská mantra nám říká:

brahmanda brahmite

kona bhagayavan jiva

guru krsna prasade

pay bhakti lata bij

Věčná duše cestuje odpradávna vesmírem v nejrůznějších typech těl od nejmenšího mravence až po pána Brahmu. Cestuje věčně a prochází nejrůznějšími situacemi utrpení anebo štěstí až nakonec potká opravdového Dikša Gurua, čistého oddaného Šrí Gurua, který jí pak může pomoci osvobodit se z tohoto nekonečného cyklu zrození a smrti.

Můžeme se ptát, jak tomu můžeme uvěřit, co nám může dokázat tuto existenci věčnosti duše a reinkarnaci, cesty z jednoho těla do druhého. A proto nám Swami přiblíží hlubší a praktičtější porozumnění tohoto velice důležitého konceptu. Když člověk porozumí reinkarnaci, karmě, samsáře, práně (vitální energii) a ostatním konceptům spirituálního života, je na nejlepší cestě začít ochutnávat opravdového nektaru života. Podmínkou je samozřejmě uvedení veškeré této teorie do praxe, jelikož teorie samotná nám nepomůže. Pokud dá člověk všechny tyto části dohromady, složí se mu „puzzle“ ze kterého se na něj usměje pán Krišna.

Bhagavad Gita – verš 2.12 – 2.30
Bg 2.12 — Nikdy se nestalo, že by nebylo Mne, tebe či všech těchto králů; a ani v budoucnosti nikdo z nás nepřestane existovat.
Bg 2.13 — Tak jako vtělená duše souvisle přechází v tomto těle z dětství do mládí a stáří, přechází také v čase smrti do jiného těla. Moudrý člověk není z této změny zmatený.
Bg 2.14 — Ó synu Kuntī, dočasné příchody a odchody štěstí a neštěstí jsou jako příchody a odchody zimního a letního období. Pocházejí ze smyslového vnímání, potomku Bharaty, a živá bytost se je musí naučit snášet, aniž by jimi byla rozrušena.
Bg 2.15 — Ó nejlepší z mužů (Arjuno), ten, koho nerozruší štěstí ani neštěstí a v obou stavech zůstává klidný, je nepochybně způsobilý dosáhnout osvobození.
Bg 2.16 — Ti, kteří vidí pravdu, vyslovili závěr: to, co je nepravé (hmotné tělo), nemá trvání a to, co je věčné (duše), se nemění. K tomuto závěru dospěli studiem povahy obojího.
Bg 2.17 — Věz, že to, co prostupuje celým tělem, nepodléhá zkáze. Nikdo nemůže zničit tuto neměnnou duši.
Bg 2.18 — Hmotné tělo nezahubitelné, nezměřitelné a věčné živé bytosti nevyhnutelně zanikne; proto bojuj, potomku Bharaty.
Bg 2.19 — Jak ten, kdo se domnívá, že živá bytost zabíjí, tak i ten, kdo si myslí, že je usmrcena, postrádají poznání, protože vlastní já nezabíjí ani není zabito.
Bg 2.20 — Duše se nikdy nerodí ani neumírá. Nevznikla, nevzniká a nevznikne — je nezrozená, věčná, existuje trvale a odpradávna. Nezahyne, když je zabito tělo.
Bg 2.21 — Ó Pārtho, jak může ten, kdo ví, že duše je nezahubitelná, věčná, nezrozená a neměnná, někoho zabít nebo přimět někoho k zabíjení?
Bg 2.22 — Tak jako si člověk obléká nové šaty a odkládá staré, duše přijímá nová hmotná těla a odkládá stará a neužitečná.
Bg 2.23 — Duše nemůže být nikdy rozsekána žádnou zbraní, spálena ohněm, rozmočena vodou nebo vysušena větrem.
Bg 2.24 — Tuto individuální duši nelze rozetnout, rozpustit, spálit ani vysušit. Existuje trvale, je všudypřítomná, stálá, nehybná a věčně stejná.
Bg 2.25 — Je řečeno, že duše je neviditelná, nepochopitelná a neměnná. Když to víš, neměl by ses rmoutit kvůli tělu.
Bg 2.26 — Jestliže si ovšem myslíš, že duše (či příznaky života) se vždy rodí a umírá navěky, ani pak nemáš důvod bědovat, válečníku mocných paží.
Bg 2.27 — Ten, kdo se narodil, nesporně zemře, a jakmile zemře, je jisté, že se znovu narodí. Proto bys neměl ohledně nevyhnutelného vykonání své povinnosti naříkat.
Bg 2.28 — Všechny stvořené bytosti jsou na počátku neprojevené, v přechodném období projevené, a když jsou zničeny, zůstávají opět neprojevené. Proč tedy bědovat?
Bg 2.29 — Někteří na duši hledí jako na úžasnou, jiní ji popisují jako úžasnou a další o ní slýchávají jako o úžasné; zatímco jiní, i když o ní slyšeli, jí nemohou porozumět ani v nejmenším.
Bg 2.30 — Ó potomku Bharaty, to, co dlí v těle, nelze nikdy zabít. Nemusíš tedy truchlit pro žádnou živou bytost.

Pan Šrí Šrí Krišna

hovorysguruem.cz templodekrishna.com

6. Setkání s Guruem

Cestou do Tarify na jihu Španělska, natočil Prema Rajendra Das Swami další díl podcastu Školy čisté spirituality, kde vzpomíná na začátky hledání spirituální cesty, nalezení Gurua a vykročení na cestě za poznáním.

Zde jsou dva sanskrtské verše pocházející ze starobylé Indie (Bharata Varsa = země kde lidé žijí s láskou k Bohu), které nás přiblíží k pochopení toho vznešeného a zároveň pokorného vztahu mezi duchovním mistrem, Šrí Guru Dikša, a připraveným žákem, jak se říká, učitel se objeví v momentě, když je žák připraven:

om ajňána timirandhasya jňánanjana-šalakaya
caksur unmilitam yena tasmai šri-gurave namah

Zrodil jsem se do te největší nevědomosti, avšak můj milý Sri Guru Dev mi otevřel oči pochodní poznání. Proto mu patří mé nejhlubší poklony.

A další sloka:
tad viddhi pranipátena pariprašnena sevayá
upadekšyanti te jňánam jňáninas tattva-daršinah

Snaž se poznat pravdu přistoupením k duchovnimu mistru. Dotazuj se ho se vší pokorou a věrně mu služ. Seberealizované duše ti mohou požehnat poznáním, neboť ony již uzřely pravdu..

hovorysguruem.cz templodekrishna.com

5. Samskáry

Samskáry, naše návyky, zvyky a zlozvyky. Dobré a špatné, jedny nás povznášejí a druhé nás potopí. Jak nám sděluje v Bhagavad Gitě Nejvyšší ze všech mystiků, Pan Sri Sri Krishna:
„Člověk by se měl s pomocí svojí mysli osvobodit a ne ponižovat. Tato mysl je přítelkyní podmíněné lidské duše, stejně tak jako jejím sokem. Ten, kdo dokázal zkrotit svou mysl, má ji jako tu nejlepší přítelkyni. Avšak ten, kdo tak neučinil, jeho mysl se stává jeho nejhorším nepřítelem.“

Zahadné, mysteriozní, nevypočitatelné, nekontrolovatelné síly Samskár, které řídí náš život, aniž bychom o tom věděli, stejně jako kormidlo, zdánlivě bezvýznamná maličká část gigantické lodi, dává bezpochyby směr její plavbě….co o nich vlastně víme?
Stává se vám, že něco děláte a ani pořádně nevíte proč?
Nebo dokonce děláte něco co vlastně ani dělat nechcete, ale jste už takhle navyklí a připadá vám těžké to změnit?
„Zvyk je železná košile“, říká přísloví.
Existuje nejaký způsob jak přetransformovat tyto hluboce zakořeněné návyky k našemu prospěchu?

O tomto všem nám bude s láskou vyprávět Prema Rajendra Das Swami v dalším díle Školy čisté spirituality.
Om Hari Om.

hovorysguruem.cz templodekrishna.com

4. Život

Play

Mimořádný díl našeho podcastu, videozpráva určená všem, kteří chtějí ve svém životě dosáhnout toho nejlepšího.  Inspirativní pozdrav ze slunného Španělska plný čisté lásky, který nám posílá Šrí Prema Rajendra Das Swami spolu s dalšími členy jeho spirituální rodiny. Spirituální sestra Šrí Maa Kadamba Ji Rajeswari Devi Dasi Swamini, jejich Guru Šrí Prema Krishna Das Babajhi Mahārāja Goswami a jeho Guru Šrí Prana Krishna Das Babajhi Mahārāja Goswami.

Tisíceré díky Guruji!!!  Haribol, Haribol!!!  Radhe, Radhe!!! 

hovorysguruem.cz templodekrishna.com

3. Karma

Karma, kauzalita, příčina a následek, akce a reakce, co zasadíš to sklidíš, zákon, jenž funguje od počátku vesmíru a před nímž není úniku, nám všem měří stejně. Chápeme ho však správně? Kdo se chce dozvědět více, určitě by si neměl nechat ujít další díl Školy čisté spirituality. Prema Rajendra Das Swami nás seznámí se zákonitostmi, přidá pár příběhů ze staré Indie a doplní je o zajímavé postřehy a myšlenky.

hovorysguruem.cz templodekrishna.com